Arany Iránytű Program

 

A Program keletkezése

Az Arany Iránytű Program 2017. szeptember 1-jével kezdi meg működését a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium falai között. Névválasztásában tükröződik alapvető hitvallása: a szellemi-, és jogelőd Aranytű Szakiskola szellemisége és az abból kinövő teljes „penteleiség” képviselete, valamint az egy éves program orientációs, útkeresést-, pálya-, és életút-tervezést segítő szándéka. A program célja, hogy egy tanéven átívelően valósítson meg egy komplex pedagógiai fejlesztést, melynek pillérei a tapasztalati tanulás, a mentálhigiénés gondozás és a szakmaválasztás- és szakmatanulás előkészítése. Célunk, hogy a tanév végén tanulóink mentálhigiénés szempontból megerősödve, egy közösség integráns tagjaként, belső motivációs bázisukra rátalálva, empirikus alapokon-, személyes élményeken nyugvó szakmaválasztást követően kezdhessék meg gimnáziumi, szakközépiskolai vagy szakiskolai ismereteik elsajátítását.

Az a tapasztalat hívta életre ezt a programot, hogy bár az iskola segítő-, támogató körülmények, személyi és tárgyi feltételek széleskörű választékával veszi körül a falai közé lépő gyermekeket, bizonyos esetekben a korábban szerzett kudarcok, elszenvedett hátrányok, jelenleg is ható visszahúzó erők olyan mértékben akadályozzák az egyes tanulókat, hogy érdemben nem tudnak bekapcsolódni saját tanulmányaikba. A programban dolgozó munkatársak számos olyan gyermekkel találkoztak, akik még a Pentelei körülményei között sem-, vagy csak nagyon lassan tudtak rátalálni belső motivációs bázisukra. Ezek a diákok több esetben egész tanévet felölelő személyes gondoskodás, támogatás, állandó-, napi mentori kísérés mellett váltak alkalmassá arra, hogy egyáltalán bármifajta „iskolai típusú” tanulásban részt vállaljanak. Ez rendszerint évismétlést jelentett az esetükben, hiszen a már megkezdett tanulmányokban előrehaladni egyáltalán nem tudtak. Valójában sokszor újabb kudarcként élték át az „elveszített” egy évet, az innovációs programokba történő felvételt.

Megszületett az igény egy olyan programra, ahol tantermi körülmények között szinte egyáltalán nem zajlik klasszikus értelemben vett oktatás, teljes mértékben a tapasztalati-, élmény alapú-, valós élethelyzetben való tanulás történik. Egy olyan programra, ahol megvalósítható a teljesítményértékelés – szükség esetén – hosszabb távú felfüggesztése. Egy olyan programra, mely egyesíteni tudja magában akár az egyéni tanulási út (ET) és a mindennapos közösségben lét élményét is.

A program ötletét a különösen nehéz helyzetű gyermekekkel való tapasztalat hívta életre, elsősorban részükre szerettünk volna megfelelően szabad és támogató közeget létrehozni. Ugyanakkor negatív tapasztalatként értékeltük a korábbi évekből, hogy az innovációs projektbe mondhatni „kihullottak” a gyerekek, vagyis hogy az oktatók vagy a tanulók által jelzett kudarc élmények helyezték látókörbe ezeket a tanulókat. Elhatároztuk, hogy megfordítjuk ezt a folyamatot és abból a feltételezésből indulunk ki, hogy minden a Penteleibe lépő fiatal hoz magával olyan problémát, kudarcélményt, melynek a feldolgozásához és a megalapozott szakmaválasztáshoz szüksége van egy intenzív gondozó-orientáló tanévre. A mentálhigiénés megerősítésre, a közösségi beilleszkedésre és a részképesség-fejlesztésre koncentráltan fordított idő és energia hitünk szerint megtérül a későbbiek folyamán, megalapozza a későbbi tanulmányi-, és személyiségfejlesztési munkát. Felszabadít olyan erőforrásokat a tanulóban, mely hatékony ismeretelsajátítást tesz lehetővé. Bízunk abban, hogy egy tanév elegendő idő a mélyebb és a latens sérülések gyógyítására egyaránt. Ez utóbbi esetekben – ahol tehát a diák tanulmányi teljesítményében nem jelentkezik a mentálhigiénés probléma – különösen fontos (néha életmentő!) az intenzív figyelem és a kellően hosszú időperspektíva, mert a felülteljesítő diákok problémái hajlamosak „eltűnni” a nyilvánvalóan „zűrös” magatartási jelenségek között.

Mindezek okán hoztunk meg azt a döntést, hogy 2017 szeptemberében a teljes belépő 9. évfolyamot az Arany Iránytű Program keretében fogadjuk, és kezdjük meg a diákokkal a közös munkát.

A Program elemei

A program három alapvető pillére a mentálhigiénés gondozás, a tapasztalati tanulás és a szakma-előkészítés.

A célzott, intenzív, folyamatos mentálhigiénés gondozás programunk első alappillére. Valljuk, hogy a negatív érzelmi élmények túlsúlya (diákjaink esetében a düh, magányosság, félelem, szorongás, reménytelenség, elutasítottság, értéktelenség érzései gyakran tömegesen jelennek meg) olyan bénító hatású a személyiségre, mely teljes mértékben ellehetetleníti a tanulás minden formáját. A pozitív értelemben vett tanulás folyamata meglátásunk szerint mindig egyfajta „beengedésen”, hatások érvényesülésének megengedésén alapul. A védekező pozícióba szorított személyiség minden erőforrása a védelemre és ellenállásra fordítódik, értelemszerűen nem enged be külső hatást, s ebben nem mérlegel, saját érdekeire sem tud tekintettel lenni. Ezért úgy gondoljuk, feladataink közül első helyen az érzelmi biztonság megteremtése áll, a védekező pozícióból való türelmes, szelíd „előcsalogatás”. Ezzel egy időben pedig egy olyan érzelmileg támogató közösség megteremtése, ahol minden résztvevő megengedheti magának az önfelvállalás kockázatát. Az önismeret, az érzelmi élet befolyásolásának képessége, az értő kommunikáció, az elfogadás, az együttműködés, az egymás iránti alapvető tisztelet olyan képességek, melyek megalapozzák a magánéleti-, a társadalmi és a munka világában való boldogulást, a tanulás lehetőségét, az emberhez méltó életet – melyet minden egyes diákunk megérdemel.

A tapasztalati tanulás kiemelkedő jelentőséggel bír a programban résztvevő gyermekek szempontjából. Egyrészt jellemző a diákjaink jelentős részére egyfajta verbális gátoltság, korlátozott kód használata. A fogalmi típusú tanuláshoz sem részképességeik állapota, sem a korábbi iskolai élményeik nem segítik hozzá őket. Másrészt nem csupán a fogalmi típusú tanulás, de egyáltalában véve a tantermi típusú tanulással szemben is komoly ellenállást tanúsítanak, motiválatlanok, kudarcokkal terheltek. A penteleiség egyik alapvetése, hogy a diákok „problémái” sok esetben valójában a drive-szerűen, hajtóerőként működő autonomitás-törekvés megnyilvánulásai. Személyes tapasztalatunk, hogy az a hajtóerő képes szinte azonnal pozitívan megnyilvánulni a valós élethelyzetekben, a tényleges felelősséggel járó feladatokban, a valós fizikai térben, a felnőttekkel való valódi partneri viszonyban. Programunkban alapvetőnek és megkerülhetetlennek tartjuk, hogy megtaláljuk a terét és a módját a valódi munka-élmény megtapasztalásának, a tényleges, kézzel fogható eredmények adta önbecsülésnek és elégedettségnek. Bízunk abban, hogy sikerül olyan – az iskolánk épületén kívüli – területeket bekapcsolnunk a munkavégzésünkbe, ahol valóban szükség van a gyermekeink által hordozott potenciálra és ahol lehetőségük van megtapasztalni saját erejüket, hasznosságukat, hatóképességüket.

Programunk harmadik pillére és deklarált célja a szakma-választás és szakma-tanulás megfelelő előkészítése. Iskolánk tapasztalata, hogy a szakképzésbe érkező diákok szakmaválasztása gyakran ad’ hoc jellegű, semmiféle személyes tapasztalat-, élmény nem előzi meg azt. Ennek gyakran következménye a szakmák közötti „vándorlás”, egy-egy nehezebben elsajátítható tantárgy vagy éppen személyes ellentét miatti szakmaváltás. Mivel a diák valódi belső elköteleződéssel nem rendelkeznek a választott szakma iránt, a váltás gondolata is könnyen vetődik fel egy-egy kudarcélmény hatására. Szeretnénk, ha a szakmai ismeretek elsajátítását megelőzően lehetősége nyílna a diákoknak a személyes belső preferenciák kialakítására, olyan pozitív közösségi élményeken keresztül, melyek később megtartó erővel szolgálnak a nehezebb emberi- vagy szakmai feladatokban. A szakmai oktatók általános tapasztalata, hogy bizonyos nem szakma-specifikus részképességek fejletlensége (pl. egyensúlyérzék, becslés képessége, szemmérték, szövegértés, alapvető matematika, szem-kéz koordináció, kommunikációs képességek, monotonitástűrés, frusztrációtűrés, stb.) komoly akadályokat gördít még a motiváltabb tanulók elé is, a gyengébb belső motivációval rendelkező diákokat pedig teljesen elbátortalaníthatja. Ezért fontosnak tartjuk, hogy legyen idő és lehetőség ezeknek a képességeknek a célzott fejlesztésére. Bízunk abban, hogy a szakmák iránt ébredő elköteleződés a gyerekekben is hajlandóságot ébreszt részképességeik fejlesztésére és így a tanév végére a szakmai alkalmasság egy magasabb szintjén vághatnak bele a konkrét tanulmányokba. Ezáltal a több kezdeti sikerélmény beindíthat egy pozitív spirált a teljesítményben, mely további hajtóerőként szolgálhat.

A Program résztvevői

Jelenleg mintegy 40 gyermek tartozik a programunkhoz. Életkorukat tekintve 14 és 18 év közötti diákokkal dolgozunk, akik között jelen vannak iskolánk új tanulói és évismétlésre kényszerült diákjaink egyaránt. Jelenleg három csoportra bontva szervezzük a mindennapos tevékenységet, de tervezzük további csoportok kialakítását is, illetve számos programunkat a csoportok együttes részvételével szeretnénk megvalósítani. A csoportokkal egy-egy csoportvezető dolgozik, emellett egy fő programvezető és egy fő kortárs segítő vesz részt a programban állandó jelleggel. Utóbbi kollégánk az iskolánk tanulója volt még a közelmúltban, különleges-, egyedi személyiségével, egyéni történetével és tapasztalataival, a diákokkal való kapcsolatteremtés képességével különösen értékes tagja a szakmai teamnek. Tágabb értelemben az iskola majd’ minden tanára kapcsolatban van diákjainkkal, a szakmai oktatók, a közismereti oktatók, fejlesztőpedagógusok egyaránt bevonódnak a velük való munkába.

A Program keretei

A program tanéven átívelő gerincét két tengely együttesen adja:

Egyrészről a szakmákkal való ismerkedést szakmai projekt-feladatok biztosítják, melyeket a szakmai oktatók elképzelései alapján, velük együttesen valósítunk meg. Az iskolánk által oktatott különböző szakmákkal átlagosan évi 2 alkalommal van módunk foglalkozni, így összességében a tanév során kb. 12-14 projektet valósítunk meg. A projektek jellemzően 1-2 hét felkészüléssel, kb. 3-4 nap megvalósítással és további 1-2 hét feldolgozással történnek. Az előkészítő és a feldolgozó munkát csoportban-, a megvalósítást a projekt jellegétől és helyszínétől függően együttesen vagy csoportban végezzük. A felkészülési és a feldolgozási idő lehetőséget teremt a különféle ismeretanyagok (szakmai és közismereti) feldolgozására, tudatosítására, az önreflexióra, az élmények megértésére és interpretálására.

Másrészről az egész éven át tartó intenzív mentálhigiénés gondozás és képességfejlesztés szintén elsősorban csoportban zajlik, emellett számos kulturális- és rekreációs célú kiránduláson, valamint egy közös táborban veszünk részt a diákokkal. A kirándulások egyaránt alkalmat teremtenek közösségi-, társadalmi-, kulturális-, esztétikai-, természeti és mozgásos élmények szerzésére, melyekre diákjainknak egyaránt van igénye és elemi szüksége. A tábor erőteljesen támogatja a közösségi folyamatokat, egymás megismerését, a tapasztalati tanulást és az elfogadást egyaránt.

Összegzés

Az egykori Aranytű Szakiskola – kezdetben egyszemélyes intézményként – egyszerre nyújtott menedéket, gyógyulást és rehabilitációt, valamit stabil jövőt, élettervet, értékes társadalmi perspektívát az ernyője alá érkező diákoknak. Ma, a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium és ennek részeként az Arany Iránytű Program – szervezetként és partneri együttműködésként – éppen ugyanezt kívánja nyújtani a mai kor kihívásainak és lehetőségeinek megfelelően.